Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LEŚMIERZU 23/27

W dniu 25 stycznia 2013 roku Wójt Gminy Ozorków podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 ,, Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,, Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. projektu ,, Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’’ objętego PROW na lata 2007-2013.. Inwestycja ta składa się z dwóch etapów rozłożonych na latach 2014 i 2015 Obejmować będzie roboty budowlane na zarówno na zewnątrz budynku jak i wewnątrz. Całkowity koszt zadania wynosi 1311353.02 w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 500 000,00 zł.

WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W PARZYCACH


 W dniu 12 marca br. Wójt Gminy w Ozorkowie Władysław Sobolewski podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Parzycach w Gminie Ozorków” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie loklanych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 8 091,23 zł przy całkowitym koszcie 14 684,84 zł. W ramach projektu zakupiono 10 szt. stołów świetlicowych, 20 krzeseł, biurko, szafę, regał z szafką zamykaną, regał z półkami, 2 szt. szafek zamykanych, szafkę zamykaną z jedną półką otwartą, fotel obrotowy, 2 szt. tablicy korkowej, 2 szt. wieszaka ubraniowego, aneks kuchenny, kuchnie gazowo-elektryczną, 3 szt. konwektora elektrycznego, flipchart, trampolinę, zestaw komputerowy, gry edukacyjne, karnisze.

"ŚWIETLICA W MAŁACHOWICACH KOLONII MIEJSCEM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ"


Miło nam poinformować, że złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, uzyskał pozytywną ocenę Komisji i pełna kwotę dofinansowanie na realizacje działań w ramach projektu „Świetlica w Małachowicach Kolonii miejscem integracji społeczności wiejskiej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności społecznej 24 kobiet w wieku 15-64 lat z Małachowic i Małachowic Kolonia oraz integracja, podniesienie poziomu życia i zwiększenie aktywności mieszkańców wsi w okresie od sierpnia do grudnia 2010r.

W ramach projektu realizowane będą: warsztaty dla kobiet z Małachowic i Małachowic Kolonii z wizażu, autoprezentacja i podstaw makijażu, decoupagu, bukieciarskie, warsztaty tworzenia ozdób z sizalu, odbędzie się wyjazd studyjno- integracyjny w Góry Świętokrzyskie, festyn integracyjny w Małachowicach Kolonii (szczegółowy program festynu na plakacie) i impreza mikołajkowa.
Serdecznie zapraszam mieszkańców wsi do zaangażowania się i aktywnego uczestniczenia w realizacji i działaniach podejmowanych w ramach projektu.

Dnia 8 lipca w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci ze świetlic z Parzyc, Małachowic i Solcy Wielkiej odbyła się wycieczka do Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej. Najpierw udaliśmy się na lotnisko gdzie mogliśmy wsiąść na pokład i usiąść za sterami śmigłowca.

PROJEKT "INTEGRUJMY SIĘ I CIESZMY ŻYCIEM"


 Od miesiąca lutego 2009 roku do lipca 2009 roku w świetlicy środowiskowej w Parzycach i Małachowicach z ramienia Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu realizowany był Projekt "Integrujmy się i cieszmy życiem", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu była integracja różnych środowisk lokalnej społeczności gminy Ozorków poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w imprezach kulturalnych, stworzenie atrakcyjnej propozycji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci oraz rozwój umiejętności i zainteresowań poprzez cykl warsztatów teatralnych.

W ramach projektu realizowane były następujące zadania:

28 lutego 2009 r. 30 osobowa grupa dzieci ze świetlic, (11dzieci z Parzyc i 19 dzieci z Małachowic) uczestniczyła w wycieczce do Teatru w Łodzi. Podczas wycieczki dzieci obejrzały spektakl teatralny „Calineczka”, zwiedziły Teatr oraz uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez aktorów Teatru Piccolo.

ORGANIZACJA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI PRZY ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH W SKROMNICY I SIERPOWIE


W dniu 26 lipca br. Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu złożył do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,POLCENTRUM” wniosek ,,Organizacja placów zabaw dla dzieci przy świetlicach środowiskowych w Skromnicy i Sierpowie”, w którym ubiega się o częściowy zwrot kosztów ze środków Unii Europejskiej.
W sierpniu Rada Lokalnej Grupy Działania ,,POLCENTRUM” rekomendowała listę operacji wybranych do dofinansowania, w której złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony i wybrany do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „POLCENTRUM”.

KULTYWOWANIE TRADYCJI - ZAKUP INSTRUMENTÓW


W maju 2013r. Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu otrzymał zwrot środków finansowych na zakup czterech trąbek, euphonium, barytonu, puzonu i bębna marszowego w ramach projektu „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie loklanych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 6 881 zł przy całkowitym koszcie 12 090 zł.